ประกาศ:

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจแนะนำโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

         วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากเทศบาลนครภูเก็ตในโอกาสเข้าตรวจแนะนำโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียนและลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ประมวลภาพ

back to top