ประกาศ:

สถานศึกษา

งานครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบวันเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๔๘๖ และระลึกถึงบูรพาจารย์ที่ประกอบคุณูปการต่อโรงเรียน พิธีการในช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๖๑ รูป พิธีเจริญพระพุุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ครู ผู้บริหารและบุคลากร สพป.สงขลาเขต ๓ ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลำ  อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต และ  นายไพศาล  นาขวัญ  ผอ.ร.ร. อนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครู ผู้บริหาร  โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ จำนวน  ๑๕๐  คน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศูนย์ต้นแบบปฐมวัยและโรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย อำเภอเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินงานตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยมี นางอุษา  หงอสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน

Read more...

ประชุมผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับมอบหมายจาก สพป.ภูเก็ต ให้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด โดยมีนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน มีคณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่  ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ แต่งกลอนเกี่ยวกับพระคุณแม่ ประกวดคู่แม่ลูกทาง Face book มีการแสดงบนเวที การร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ของนักเรียน

Read more...

งานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรม Open House

     เมื่อวันที่  5-7  สิงหาคม  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรม Open House ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียนไปพร้อมกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกำหนดการ 3 วัน วันแรก มีการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่สอง มีการประกวดชุดราตรีรีไซเคิล วันที่สาม มีการแสดงชุด สี่ภาครวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ซุ้มความรู้จากองค์กรต่างๆ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้และพิธีเปิด โดยมี นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด 56" ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในครั้งนี้

Read more...

การประเมินศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  กำหนดให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  คณะครูเข้าร่วมการประเมินและให้การต้อนรับ

Read more...

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กรรมการสภานักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน

Read more...