โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


        วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน  โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน  ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี  ๒๕๕๙  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์

Read more...

ประเมินผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต


      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประไพ รัตนไพจิต, นางสาวกาญจนาพร มุขดารา และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้ง ๔ ประการ (๔ H) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน การนำระบบ (DLIT)


      วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาผ่านทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน การนำระบบ (DLIT) ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะของโรงเรียน เพื่อการนำไปประมวลสรุปในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้า  และเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต  โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางสะพานหิน

Read more...

การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี นายมานะ ตัณฑัยย์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Read more...

พิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่

       ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว) อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ยาว ๘๐ เมตร ๒๔ ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างบริษัท เอ็น อี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีกำหนดเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ บัดนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดงานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่ ในวันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีวางศิลากฤกษ์ตั้งเสาเอก

Read more...

พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

   
พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญฉลองครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ครบรอบ ๖๒ ปี โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งร่วมกันตักบาตร ถวายสังฑทาน อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more...

การประเมินกิจกรรมดีเด่นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมดีเด่นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...