ประกาศ:

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ป.๔/๒

       วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top