ประกาศ:

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

      วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๗๙๔ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรคอนุบาลร่วมใจ ได้คะแนน ๔๓๗ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคพลังก้าวไกลบัวชมพู ได้คะแนน ๒๖๔ คะแนน และลำดับที่ ๔ คือ พรรคพลังบัวชมพู ได้คะแนน  ๑๔๙ คะแนน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top