ประกาศ:

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

       วันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตซึ่งผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ลูกเสือที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top