โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รุ่นที่ ๑ ประจำปี   ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ศาลาการเปรียญวัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๒๗ คน ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

 ประมวลภาพ

back to top