โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

       งานกิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเลือกตั้งในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒,๒๘๓ คน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน ๔ พรรค  เริ่มนับคะแนนเสียงเวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสภานักเรียนได้แก่ หมายเลข ๔ พรรคเพื่ออนุบาลซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑  รองลงมาคือพรรคเรารักอนุบาล พรรคเรารักโรงเรียนและพรรคประชาบัวชมพู

back to top