โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

กิจกรรมค่ายวิชาการ MATH DAY CAMP

       วันที่  ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ MATH DAY CAMP ให้กับนักเรียนที่สนใจในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน  โดยมีคณะวิทยากร จำนวน ๖ ท่าน จากโรงเรียนสายปัญญา รังสิต โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกระตุ้นต่อมคณิตศาสตร์  กิจกรรมฐานการเรียนรู้  กิจกรรมคณิตศิลป์  และกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ 

back to top