การอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสู่เครือข่าย

     วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม การสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสู่เครือข่าย โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๗๓ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงมหันตภัยและโทษของสารเสพติด มีภูมิคุ้มกันในตนเองและมีส่วนร่วมในการเป็นนักเรียนแกนนำในการต่อต้าน เฝ้าระวังและป้องกันสารเสพติดในครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

back to top