กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา

       วันที่  ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะครู  นำนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Programs ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔  จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์  อ.กะปง จ.พังงา  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะการฟัง การพูด  การเขียนให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

back to top