กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

        วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง และนางกัสมีนี ดุมลักษณ์  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๔๙ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภายใต้กิจกรรมการต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การต่อวงจรอิเลกทรอนิกส์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรุ้และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 ประมวลภาพ

back to top