โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top