โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมมารยาทไทย

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครู จำนวน ๕ คน นักเรียน จำนวน ๓๔ คน และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ครั้งที่ ๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายมณฑล ยิ่งยวด และนางสาวปัณณภัค บัลลังก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ประมวลภาพ

back to top