โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน ๒๕๖๒”

       วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน ๒๕๖๒” สร้างการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ รู้จักการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ณ อาคารหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นิทรรศการการสหกรณ์นักเรียน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพและกิจกรรมตอบปัญหาสหกรณ์นักเรียน

back to top