กิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๘๖ คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริงอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมล่าฆาตกรคิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดเลนส์ส่องฟ้า กิจกรรมนักสืบสายน้ำ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมพื้นถิ่น และกิจกรรมคณิตคิดบวก

back to top