โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.ภูเก็ต จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ด้านกิจการลูกเสือปีที่ผ่านมา มุ่งให้เป็นเยาวชนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมที่ดีงามอันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

back to top