โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

     วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ๕/๒ เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช. ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครัังนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ๒. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป
       ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค
       ๔. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับหน่วยงานต่าง ๆ

      กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

back to top