โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๒

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๒  นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

back to top