โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

        วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๐ ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของลูกเสือ การทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตการเข้าค่ายร่วมกัน เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ทักษะชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นพื้นฐานในการฝึกลักษณะนิสัย ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

back to top