โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อบรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

       วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์พลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตนำรถ Energy mobile Unit ออกหน่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การใช้งาานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้มีีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่นักเรียน สามารถนำไปขยายผลในครัวเรือน ชุมชน ต่อไป

ประมวลภาพ

back to top