กิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่

       วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะครูนำนักเรียนห้องเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

back to top