โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคพลังประชาบัวชมพู ได้คะแนน ๑,๐๔๙ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ พรรคสายเลือดอนุบาล ได้คะแนน ๔๔๖ คะแนน และลำดับที่ ๓ คือ พรรคเรารักอนุบาล ได้คะแนน ๑๗๘ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top