โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ จำนวน ๗๒ คน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับสากล พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ฝึกการแก้ปัญหานักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเกิดองค์ความรู้สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรจากบริษัทคิวบิกครีเอทีฟให้วามรู้ด้าน STEM ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

back to top