ทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้น ป.๑-๖

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับโครงการ Maths Whizz สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จัดทดสอบ Pre-Test วิชาคณิตศาสตร์ระบบเรียนออนไลน์แบบรายบุคคลให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๒ และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top