อบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)  โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก จายพงศ์สิริ เพ็ชรคีรี นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนีั้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top