โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

back to top