โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program

       ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑, ๒/๑, ๓/๑, ๔/๑ และ  ๖/๑  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ และ ๒/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ ๔/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ ธัญญปุระ สปอร์ตแอนด์เฮลท์ รีสอร์ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรม English Camp ณ Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามวัยของนักเรียน ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

back to top