โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน"

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะ  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้ การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top