ประกาศ:

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๕

         วันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top