ประกาศ:

นักเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ ซึ่้ึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วม

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากในสังคมและรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ? ๖ จำนวน ๑๔๒ คน  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...