ประกาศ:

นักเรียน

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

Read more...

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๙ ทุน กิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบปัญหา และเล่นเกมต่าง ๆ

Read more...

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

       งานกิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเลือกตั้งในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒,๒๘๓ คน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน ๔ พรรค  เริ่มนับคะแนนเสียงเวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสภานักเรียนได้แก่ หมายเลข ๔ พรรคเพื่ออนุบาลซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑  รองลงมาคือพรรคเรารักอนุบาล พรรคเรารักโรงเรียนและพรรคประชาบัวชมพู

Read more...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รุ่นที่ ๑ ประจำปี   ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ศาลาการเปรียญวัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๒๗ คน ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

Read more...

รางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙

        วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๖ คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๕ คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน และร่วมเสวนาแนวทางที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน ในบทบาทครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

Read more...

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ "ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน"

       วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐  น. นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ "ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน"  โดยคุณธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากร ให้ความรู้โภชนาการในเด็กวัยเรียน และวิธีส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ ให้กับเด็กวัยเรียน  โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อม รับ-ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

English Day 2016 "Still on My Mind"

        วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน English Day 2016 "Still on My Mind" โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมการแสดง การกล่าวคำปฎิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

 

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๕ - ๗  มกราคม   ๒๕๖๐  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ  ยุวกาชาด  การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่  ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...