ประกาศ:

อบรมหัลกสูตรการอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา

       วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างให้ครูตระหนักในความสำคัญของภาระและหน้าที่ของคำว่าครู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๙๙ คน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ โรงแรมประมุกโก้ จังหวัดภูเก็ต

back to top