ประกาศ:

กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

       วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๐ คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒาสุขภาพในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top