การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2560-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๔ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี 

ประมวลภาพ

back to top