โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้”

        วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธรรมวัฒน์ วงศ์เจริญยศ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อดุลย์ นาคะโร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิรนันท์  อยู่คงแก้ว วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามศักยภาพ  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยครูผู้ช่วย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒ และ ครูอัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น ๘๕ คน

back to top