โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๑๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม และ นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

back to top