โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 1 ภาคใต้

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

back to top