งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. สพป.ภูเก็ต นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ. สพปภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ท่าน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมงาน วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และเข้ารับรางวัลดังนี้
       ๑. เกียรติบัตรโรงเรียนได้รับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET เฉลี่ยรวม ๔ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
       ๒. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ จัดทำนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       ๓. โรงเรียนนำเสนอนวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) AIM STEAAM สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
       ๔. นางดารุวรรณ เตชะวรรณโต ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
       ๕. นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ 

back to top