โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

คณะครูสายชั้น ป.๑ ส่งคุณครูภิญญา หวันสู ในโอกาสย้ายสถานศึกษา

      วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และนายวันใหม่ คงทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่งคุณครูภิญญา หวันสู ในโอกาสย้ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

back to top