โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ครู

"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป ณ ลานปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เนื่องในวันครู และในเวลา ๐๙.๐๐ น.  นายโชคชัย เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายประจักษ์  ช่างเรือ  ศึกษาธิการจังหวัด  นางอัญชลี  วานิช  นายเรวัติ  อารีรอบ  ดร.ประภา  กาหยี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Read more...

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2560-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๔ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี 

Read more...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน


        เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์  โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ต 

Read more...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๒๕๕๙

        ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "

       มื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Read more...

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อมอบนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังนโยบาย "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จันดารารีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ของ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมจันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่  ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ  จังหวัดระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ English Conversation Course

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (English Conversation Course)  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งโครงการนี้จัดให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  โดยมีครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ  เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

Read more...