ครู

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "

       มื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Read more...

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อมอบนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังนโยบาย "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จันดารารีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ของ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมจันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่  ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ  จังหวัดระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ English Conversation Course

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (English Conversation Course)  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งโครงการนี้จัดให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  โดยมีครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ  เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

Read more...

อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ Interactive Board

ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และ English Program ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัด การเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการอบรมการใช้งานกระดานอัจฉริยะ Interactive Board ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประถมศึกษาปีที่  ๒/๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการ ว.๑๓/ว.๑๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการตาม ว.๑๓/ว..๑๗ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูได้ทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๑๓/ว..๑๗ โดยมี ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์และคณะ เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Read more...

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู  ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน เพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  โดยภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน  ๖๑ รูป  พิธีบูชาบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู  ภายใต้คำขวัญ ?อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ? การจัดงานดังกล่าว จัดให้มีขึ้นที่ศูนย์ประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดย นายประเจียด อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธาน  มีผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

Read more...

สวัสดีปีใหม่ ปาร์ตี้ไนท์ชาวอนุบาล

เมื่อวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๕๙  นายไพศาล   นาขวัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ภัตราคาร หวังต้าฟู้  ภายใต้ชื่องาน "สวัสดีปีใหม่ ปาร์ตี้ไนท์ชาวอนุบาล" โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอวยพรปีใหม่ รำวงย้อนยุค การมอบรางวัล และการจับสลากของขวัญ สร้างสีสัน ความสนุกสนานและครื้นเครงให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง

Read more...