โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ครู

อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ Interactive Board

ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และ English Program ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัด การเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการอบรมการใช้งานกระดานอัจฉริยะ Interactive Board ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประถมศึกษาปีที่  ๒/๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการ ว.๑๓/ว.๑๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการตาม ว.๑๓/ว..๑๗ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูได้ทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๑๓/ว..๑๗ โดยมี ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์และคณะ เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Read more...

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู  ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน เพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  โดยภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน  ๖๑ รูป  พิธีบูชาบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู  ภายใต้คำขวัญ ?อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ? การจัดงานดังกล่าว จัดให้มีขึ้นที่ศูนย์ประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดย นายประเจียด อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธาน  มีผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

Read more...

สวัสดีปีใหม่ ปาร์ตี้ไนท์ชาวอนุบาล

เมื่อวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๕๙  นายไพศาล   นาขวัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ภัตราคาร หวังต้าฟู้  ภายใต้ชื่องาน "สวัสดีปีใหม่ ปาร์ตี้ไนท์ชาวอนุบาล" โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอวยพรปีใหม่ รำวงย้อนยุค การมอบรางวัล และการจับสลากของขวัญ สร้างสีสัน ความสนุกสนานและครื้นเครงให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง

Read more...

การอบรมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยมีคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้าร่วมอบรม  กำหนดการอบรมจำนวน ๔ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ - ๒๒ และ วันที่  ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ณ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔  อาคารประชาร่วมใจ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน? สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ?พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน? และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

Read more...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล โดยมี โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Read more...

"ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ผูกสายใยผู้เกษียณ" สพป.ภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ประจำปี ๒๕๕๗ "ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ผูกสายใยผู้เกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  ณ โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

Read more...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ท่าน ณ ห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย คุณครูสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง วิชาเอกแนะแนว  คุณครูขวัญตา  ศรีวิรัตน์  วิชาเอกประถมศึกษา คุณครูลลิตา  ปาระณะ วิชาเอกปฐมวัย ในการต้อนรับคุณครูทั้ง ๓ ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบของที่ระลึกจากรองผู้อำนวยการและคณะที่เดินทางมาส่ง บรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

Read more...