ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจารีณี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ต.กะทู้  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๐๖ คน ผู้บริหาร และคณะครูจำนวน ๒๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรมด้วยการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สนองพระบรมราโชบายที่เกี่ยวกับการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียง

Read more...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร   ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๘๖ คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริงอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมล่าฆาตกรคิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดเลนส์ส่องฟ้า กิจกรรมนักสืบสายน้ำ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมพื้นถิ่น และกิจกรรมคณิตคิดบวก

Read more...

โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      วันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีการให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.๕ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน  มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้  การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว  

Read more...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จังหวัดบุรีรัมย์

       วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม) และการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจ้ดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

Read more...

กิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน ๒๕๖๒”

       วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน ๒๕๖๒” สร้างการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ รู้จักการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ณ อาคารหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นิทรรศการการสหกรณ์นักเรียน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพและกิจกรรมตอบปัญหาสหกรณ์นักเรียน

Read more...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

    วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยและสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

Read more...

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม

    วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การทำบุญ การเวียนเทียน เป็นต้น

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาการ วิชางาน วิชาคน" กิจกรรมพัฒนาครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย ๔.๐

    วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยงานพัฒนาบุคลากร เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาการ วิชางาน วิชาคน" กิจกรรมพัฒนาครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย ๔.๐ มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในงานวิชาการ เอกสารทางการเงิน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ณ โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...