โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยคุณครูประพิศ อัคสินธวังกูร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการเลือกตั้งครั้งนั้มีผู้สมัครจำนวน ๓ พรรค ประกอบด้วย ๑.พรรคเรารักโรงเรียน  ๒. พรรคประชาบัวชมพู  ๓. พรรคเรารักอนุบาล จากการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงการปกครองในระบอประชาธิปไตย ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฎว่า พรรคประชาบัวชมพู  ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน  ๔๕๖  คะแนน

Read more...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ติดตามโครงการ one tablet per child

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อติดตามโครงการ one tablet per child  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Read more...

ประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีอนุบาลภูเก็ต โดยมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        เมื่อวันที่ 1-3  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง การไปทัศนศึกษา เสริมเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ปกติ

Read more...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

     เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2556 สำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ต  ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามสุรกุล  โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้นำลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมในพิธี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

       เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยการจัดงานดังกล่าว นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงของนักเรียน  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ 

Read more...

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2556  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคใต้ โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูประพิศ  อัคสินธวังกูร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน  คณะสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Read more...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ ซึ่้ึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วม

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากในสังคมและรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ? ๖ จำนวน ๑๔๒ คน  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)


     เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดสัปดาห์ประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) โรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...