โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ชรินทร์ ชังอินทร์

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการชรินทร์ ชังอินทร์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน

     ระหว่างวันที่  6 - 8 พฤศจิกายน  2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันและดูแลให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก ณ อาคารเอนกประสงค์และห้อง E-classroom

Read more...

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรค

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2556  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรคของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  สุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากร

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ รีสอร์ทศรีวารา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน

Read more...

งานมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ ๘

   เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๘ (ไทย-มาเลเซีย) ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งการแข่งขันมีทั้งสิ้น ๓๓ รายการแบ่งเป็นระดับประถมและระดับปฐมวัยโดยมีการประเมินผลการแข่งขันเป็นระดับเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

Read more...

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จำนวน  ๕  ท่าน  เพื่อประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความดี ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ส.ส.เรวัต  อารีรอบ   ส.ส.อัญชลี  วานิชเทพบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต  นายชลำ  อรรถธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (English Program) ณ ประเทศสิงคโปร์

       เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (English  Program) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน  ในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยม  Shelton College International  Universal Studio ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน  39  คน

Read more...

งานแสดงมุทิตา วันสดใส วัยเกษียณ อนุบาลภาคใต้

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2556 นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี  2556 โดยปีนี้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ให้ดำเนินการจัดงานการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2556 เวลา 08.30-11.30 น. คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ  และระบบการบริหารจัดการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

Read more...

งานครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบวันเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๔๘๖ และระลึกถึงบูรพาจารย์ที่ประกอบคุณูปการต่อโรงเรียน พิธีการในช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๖๑ รูป พิธีเจริญพระพุุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...