ภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     วันที่่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายชรินทร์ ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การมอบเกียรติบัตร  การแสดงจินตลีลา ชุด คำมั่นสัญญา การเเสดงละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี  สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นอย่างมาก

Read more...

Southern EP/MEP English Camp 2014

       เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนห้องเรียน English Program จำนวน 9 คน  เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 2557 Southern EP/MEP English Camp 2014 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Read more...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๕๗

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครูการไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย

Read more...

ร่วมจัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗"

ผู้บริหาร คณะะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงาน"๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรีน ปี ๒๕๕๗" โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ว่า "...เรื่องสหกรณ์โรงเรียนเป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง...""...ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระเบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป..." เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.ภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ท่าน ณ ห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย คุณครูสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง วิชาเอกแนะแนว  คุณครูขวัญตา  ศรีวิรัตน์  วิชาเอกประถมศึกษา คุณครูลลิตา  ปาระณะ วิชาเอกปฐมวัย ในการต้อนรับคุณครูทั้ง ๓ ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบของที่ระลึกจากรองผู้อำนวยการและคณะที่เดินทางมาส่ง บรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.- ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้" ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรได้ร่วมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนา

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๒๘๐ คน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-net) ๑๐๐ คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๐ คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน และนักเรียนที่มี

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองน้ำในหาน

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว หนองน้ำในหาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ใน

Read more...