ภาพกิจกรรม

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Active E-Learning Learn21

       วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดร.ปริมล ไพรสำราญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ผู้อำนวยการบริหาร เฮดสตาร์ท เอ็ดดูเคขั่น เเมเนจเม้นท์ :  Learn 21  พร้อมด้วย ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหากิจกรรมหรือผู้อื่น : Interactive E-Learning : Learn 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Interactive E-Learning : Learn 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

Read more...

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูและลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร

        วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ  มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สูญเสียบิดา มารดา ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางนูรียา อสัมภินวัฒน์และนางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยเด็กหญิงสุชานุช ใจบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

Read more...

ติดตามผลการอบรมคูปองครู "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมกีฬาและกิจกรรมทักษะกลไกเพื่อพหุปัญญาในศตวรรษที่ ๒๑"

     วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ธนา กิติศรีวรพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามผลการอบรมคูปองครู "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมกีฬาและกิจกรรมทักษะกลไกเพื่อพหุปัญญาในศตวรรษที่ ๒๑" ครูภัสสร ราศรีใส ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเฉลิมขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา  โดยนายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more...

ศูนย์สอบ โครงการ สสวท จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ สสวท. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์สอบและร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต     

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาครู ระบบบันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook)

       วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาครู ระบบบันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook)  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ในการกรอก Logbook ตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยมีคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมประชุม  ณ ชั้น ๔  อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

        วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง และนางกัสมีนี ดุมลักษณ์  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๔๙ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภายใต้กิจกรรมการต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การต่อวงจรอิเลกทรอนิกส์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรุ้และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
Read more...