โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสู่เครือข่ายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

       เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  มีความเมตตากรุณา  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมในครั้งนี้สาเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  หน่วยงานอาสากู้ภัย  ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร   ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งครั้งมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

Read more...

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนาย ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการการประเมินซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๙ ทุน กิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบปัญหา และเล่นเกมต่าง ๆ

Read more...

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

       งานกิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเลือกตั้งในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒,๒๘๓ คน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน ๔ พรรค  เริ่มนับคะแนนเสียงเวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสภานักเรียนได้แก่ หมายเลข ๔ พรรคเพื่ออนุบาลซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑  รองลงมาคือพรรคเรารักอนุบาล พรรคเรารักโรงเรียนและพรรคประชาบัวชมพู

Read more...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รุ่นที่ ๑ ประจำปี   ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ศาลาการเปรียญวัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๒๗ คน ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for Education”

       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐  น. ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์   บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Google Apps  for Education” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายลาภทวี  ลีลาทิวานนท์ และคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นวิทยากร  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  สามารถนำแอปพลิเคชั่นของ Google มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

Read more...

รางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙

        วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๖ คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๕ คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน และร่วมเสวนาแนวทางที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน ในบทบาทครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

Read more...