โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

English Day 2016 "Still on My Mind"

        วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน English Day 2016 "Still on My Mind" โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมการแสดง การกล่าวคำปฎิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

 

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๕ - ๗  มกราคม   ๒๕๖๐  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ  ยุวกาชาด  การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่  ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นางภัทรานิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๓๐ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน  เปิดงานต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากีฬาอนุบาลประสานใจ ๑๔ จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายสุทธิ สานสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยนายไพศาล นาขวัญ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน และกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา และกองเชียร์  ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง  จ.พัทลุง

Read more...

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2560-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๔ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี 

Read more...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน


        เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์  โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ต 

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       วันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โครงการวิทย์ฯ คณิตฯ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ณ หอประชุม ๑ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

     วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแห่พุ่มกฐินจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ไปวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน และในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  

Read more...

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ


     คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ  โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...