ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

   เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงศ์สิริ  เพ็ชรคีรี  นักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Read more...

การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

       วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)   นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๑๙๔๐ คนเข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๕ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารฉลองขวัญ  พิธีการประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  ปัจจุบันและอดีต ประธานสายชั้นและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Read more...

การประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการประเมินและติดตามนักเรียน ห้องเรียน ป.๗ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงาน  ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายเรวัติ  อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี

Read more...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา

       วันที่  ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะครู  นำนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Programs ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔  จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเยาววิทย์  อ.กะปง จ.พังงา  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะการฟัง การพูด  การเขียนให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

การแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘

        วันที่ ๒๓-๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ  ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มอบหมายให้นางอุษา  แกล้วชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ผลการแข่งขัน จำนวน  ๑๖ รายการ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จำนวน  ๑๔  รายการ  ระดับเหรียญเงิน   ๑  รายการ   ระดับเหรียญทองแดง  ๑  รายการ ซึ่งในแต่ละรายการมีนักเรียนจากห้องโครงการ  English Program/ Mini English Program  ร่วมเข้าเเข่งขันทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑

       วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๘๖ คน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Read more...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่มสักการะ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมมายุ ครบ ๘ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี เปิดกรวยสักการะและนำผู้ปกครองและคณะครู นักเรียน กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร การจัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่คุณแม่จีรนันท์ การะเวก และลูกดีเด่น เด็กหญิงณัฏฐกฤตา การะเวก ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยคณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นผู้พิจรณาคัดเลือกในวันนี้นักเรียนระดับสายชั้น ป.๔ ได้เป็นตัวแทนของลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกราบคุณแม่และมอบดอกมะลิ เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมทั้งร้องเพลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่

Read more...