โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

       วันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน ๓๕ คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์

       วันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติอีกด้วย

Read more...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

       วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวินัยอุตสาหะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาลในทุกด้านโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๒๕๕๙

        ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

Read more...

การตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

สัปดาห์ประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดสัปดาห์ประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและเลือกคณะกรรมการห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๑  กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศีกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙

     วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Read more...

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECAQA) ทุกโรงเรียน จำนวน ๖๓ โรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนผลงานระดับชาติ ตามเกณฑ์รางวัล OBECAQA หมวดที่ ๑-๗ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงานรายวิชา IS และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพผู้เรียนและศักยภาพโรงเรียน ในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

Read more...

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ห้องโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๔๙ คน พร้อมคณะครูผู้ควบคุม  เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

Read more...