โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

Read more...

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนาย ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการการประเมินซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๙ ทุน กิจกรรมประกวดวาดภาพ ตอบปัญหา และเล่นเกมต่าง ๆ

Read more...

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

       งานกิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเลือกตั้งในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒,๒๘๓ คน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน ๔ พรรค  เริ่มนับคะแนนเสียงเวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสภานักเรียนได้แก่ หมายเลข ๔ พรรคเพื่ออนุบาลซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑  รองลงมาคือพรรคเรารักอนุบาล พรรคเรารักโรงเรียนและพรรคประชาบัวชมพู

Read more...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี

        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รุ่นที่ ๑ ประจำปี   ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ศาลาการเปรียญวัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๓๒๗ คน ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for Education”

       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐  น. ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์   บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Google Apps  for Education” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายลาภทวี  ลีลาทิวานนท์ และคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นวิทยากร  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  สามารถนำแอปพลิเคชั่นของ Google มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

Read more...

รางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙

        วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัล Proud Phuket Together O-NET ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๖ คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๕ คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน และร่วมเสวนาแนวทางที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน ในบทบาทครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

Read more...

พิธีรื้อถอนอาคาร ๔

       วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมทำพิธีรื้อถอนอาคาร ๔  ซึ่งอาคารหลังนี้ได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยในการรื้อถอนอาคารครั้งนี้  มีพิธีทางพราหมณ์ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. และทำพิธีสงฆ์ในแวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องการเงินข้างอาคาร ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดงานวันแห่งความสำเร็จประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และได้รับเกียรติจาก ผอ.ขำ  สุขาพันธ์  ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้โอวาทนักเรียน  นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง คณะครู  โดยมีตัวแทนสภานักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก  รุ่นพี่ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง  รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่   พิธีมุทิตาจิต  ชม Presentation ประมวลภาพความทรงจำของนักเรียน นักเรียนร้องเพลงประสานเสียง (เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” และเพลงอนุบาลรำลึก) และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เด็กดีมีคุณธรรม ฯลฯ  ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณซุ้มตกแต่ง

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงาน บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนร่วมงานดังกล่าว  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ บัณฑิตน้อยร่วมกันร้องเพลงประสานเสียง (เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม   เพลงมาร์ชอนุบาล  เพลงอนุบาลรำลึก)  และร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณซุ้มตกแต่ง

Read more...