โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เชิงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิด ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดี แก่นักเรียนในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙


    ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรม “งานวันสัปดาห์ห้องสมุด ๕๙ และ Open House” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของห้องสมุด รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีให้นักเรียนในการรักห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "

       มื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายมนตรี  อารีราษฏร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้าร่วม ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Read more...

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ออกมาใช้ สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ออกมาใช้ สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และให้ข้อมูลข่าวสารทำความเข้าใจ พร้อมใจในการใช้สิทธิ์การลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เส้นทางจากเวทีกลางสะพานหินไปยังลานนวมินทร์ ๗๒ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริงอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more...

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านพักคนชราและชายหาดบ้านท่าหลา

ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ประจำปี ๒๐๑๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการเรียนรู้ จากการสร้างองค์ความรู้ความตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักคนชราและชายหาดบ้านท่าหลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียน จำนวน ๙๘๘ คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่คาราวานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

Read more...