โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม

"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป ณ ลานปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เนื่องในวันครู และในเวลา ๐๙.๐๐ น.  นายโชคชัย เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายประจักษ์  ช่างเรือ  ศึกษาธิการจังหวัด  นางอัญชลี  วานิช  นายเรวัติ  อารีรอบ  ดร.ประภา  กาหยี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

English Day 2016 "Still on My Mind"

        วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน English Day 2016 "Still on My Mind" โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมการแสดง การกล่าวคำปฎิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

 

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๕ - ๗  มกราคม   ๒๕๖๐  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ  ยุวกาชาด  การสร้างที่พัก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะวิทยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดูแลลูกเสือ-ยุวกาชาดทุกหมู่  ซึ่งลูกเสือ-ยุวกาชาด ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน การใช้ชีวิตแบบลูกเสือจากการเข้าค่ายพักแรมคืนในครั้งนี้

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นางภัทรานิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๓๐ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน  เปิดงานต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากีฬาอนุบาลประสานใจ ๑๔ จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายสุทธิ สานสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดยนายไพศาล นาขวัญ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน และกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา และกองเชียร์  ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง  จ.พัทลุง

Read more...

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2560-2562) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์วิว อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๔ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการประชุมอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี 

Read more...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน


        เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์  โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ต 

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       วันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โครงการวิทย์ฯ คณิตฯ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ณ หอประชุม ๑ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...