โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ภาพกิจกรรม

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้ันที่ ประจำปี ๒๕๖๐

       วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานกรรมการการประเมิน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นรูปแบบและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับไว้เข้าเรียน โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสารนิทัศน์ปฐมวัย วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานปฐมวัย

       วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรม โครงการสารนิทัศน์ปฐมวัย ณ ลานปฐมวัย  โดยมีนายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การแสดงซุ้ม ต่าง ๆ อาทิ ซุ้มเที่ยวภูเก็ตบ้านเรา , ซุ้มหรอย หรอยเก็ตเล่ง , ซุ้มตามรอยพ่อพอเพียง , ซุ้มภาษาอังกฤษ , ซุ้มหนูน้อยนักวิทย์ฯ , ซุ้มรอยศิลป์สร้างสรรค์ , ซุ้ม Stem ฯลฯ   การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ๑ และ ๒  และผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณงาน และผลงานของบุตรหลานในห้องเรียน

Read more...

กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น

       วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  งานวิชาการฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนาทักษะสมองเด็ก ( Executive Function) เพื่อขีวิตที่สำเร็จและมีความสุขขึ้น  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิค ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ และ อ.วันวิสา ช่างเหล็ก นักจิตบำบัด  โดยมี ไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน Sekolah Kebangsaan  Pendang รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ "ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน"

       วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐  น. นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ "ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน"  โดยคุณธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากร ให้ความรู้โภชนาการในเด็กวัยเรียน และวิธีส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ ให้กับเด็กวัยเรียน  โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อม รับ-ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป ณ ลานปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เนื่องในวันครู และในเวลา ๐๙.๐๐ น.  นายโชคชัย เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายประจักษ์  ช่างเรือ  ศึกษาธิการจังหวัด  นางอัญชลี  วานิช  นายเรวัติ  อารีรอบ  ดร.ประภา  กาหยี  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Read more...

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงและการร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดขึ้นก่อน ๑ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้วันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

English Day 2016 "Still on My Mind"

        วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน English Day 2016 "Still on My Mind" โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมการแสดง การกล่าวคำปฎิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...