Print this page
"รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย" การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

"รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย" การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

  1. เด็กชายอังกูร ผลิโกมล รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
  2. เด็กหญิงภธิญา อัศวธีระ รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพ

tedet-64-awards-01.jpg tedet-64-awards-02.jpg tedet-64-awards-03.jpg

Rate this item
(4 votes)