หัวหน้าฝ่ายงาน

 

 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวเกสรี  ไชยเดช

ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางประภา  สันติกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางประพิศ  อัคสินธวังกูร

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 

 

back to top